Prindi see leht

Uudised

Maheklubi
orgprints

Selgusid 2022. aasta mahestipendiumi stipendiaadid

Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris 24. novembril toimunud mahepõllumajanduse aastakonverentsil juba neljateistkümnendat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud artiklite autoreid rahalise stipendiumiga.

 

Parima bakalaureusetöö stipendiumi sai Heiko Viksi tööga „Süsinikubilanss mahepõllumajandusettevõtte Viksi OÜ põldudel“, juhendaja Karin Kauer. Antud töö toob selgelt välja, kui oluline on kasvatada ühel põllul ühe külvikorrarotatsiooni jooksul võimalikult palju erinevaid kultuure, jätta koristusjäätmed põllule, vältida lühikesi külvikordi, teraviljade järgnemist teraviljadele ning luua külvikorras ruumi ka liblikõielistele kultuuridele. Samuti näitab töö, et ka võrdlemisi intensiivsete harimisvõtete rakendamise korral (valdavalt künnipõhine harimine) on siiski võimalik mullas süsinikusisaldust usutavalt kasvatada.

 

Parima magistritöö stipendiumi sai Carolin Tammepõld töö „Mahetootmisega lõpetamise põhjused aastatel 2019-2021“ eest, juhendajad olid Elen Peetsmann ja Eve Veromann. Läbiviidud küsitluse tulemustest selgub, et peamised mahetootmisega lõpetamise põhjused olid majanduslikud – 88% vastanutest ütlesid, et tulud ei kata tulusid, väga olulise või olulise probleemina toodi välja vähene investeerimisvõimekus ja mahetootmise väike toetus. Saadud tulemusi võrreldi ka 2009-2010. a lõpetanud mahetootjate seas läbiviidud küsitluse tulemustega.

 

Avaldatud teaduspublikatsiooni stipendiumi sai noorteadlane Kalle Margus, kelle artikkel „Impact of Farming System on Potato Yield and Tuber Quality in Northern Baltic Sea Climate Conditions“ avaldati ajakirjas Agriculture. Kaasautoriteks olid Viacheslav Eremeev, Evelin Loit, Eve Runno-Paurson, Erkki Mäeorg, Anne Luik ja Liina Talgre. Uurimistööst selgus, et kasutades maheviljeluses lisaks vahekultuuridele veel orgaanilist väetis, on võimalik saavutada samaväärne saagikus kui tavaviljeluses, kus kasutatakse kemikaale ja madalamaid lämmastikväetamise norme.

 

Palju õnne stipendiaatidele!

Mahestipendiumi fond loodi 2009. a Eesti Maaülikooli professor Anne Luige poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. 
Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr EE021700017002007162 Luminor pangas (märksõna „ökostipp“).
Täname kõiki seniseid ja tulevasi stipendiumifondi toetajaid!

 

Uus konkurss toimub juba 2023. aasta sügisel!

Lisainfo: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/