Prindi see leht

TILMAN-ORG

MINIMEERITUD MULLAHARIMINE JA HALJASVÄETISED JÄTKUSUUTLIKELE MAHEVILJELUSSÜSTEEMIDELE (2011-2014)

Muldade degradeerumine on Euroopas küllaltki suur probleem. Maheviljelus toetab mulla kvaliteedi ja elurikkuse säilimist liblikõieliste kultuuride kasvatamisega külvikorras. Minimeeritud mullaharimise ja haljasväetiste kasutamise juurutamine maheviljelussüsteemides võimaldab oluliselt parandada mulla bioloogilisi talitlusi parandades toitainete ringlust, suurendades mulla süsinikuvaru ja elurikkust ning reguleerides umbrohtude esinemist.

Projekti eesmärkideks on parandada maheviljelussüsteeme:

  • toitainete kasutamise efektiivsuse suurendamisega saagikuse tõusuks,
  • süsiniku jalajälje vähendamisega soodustades süsiniku sidumist mullas ja vähendades kasvuhoonegaaside lendumist mullast,
  • umbrohtude esinemise reguleerimisega suurendades samas talitluslikku elurikkust põllukooslustes.

Vajalikud andmed kogutakse kolmeteistkümnest pikaajalisest, üheteistkümnest lühiajalisest katsest ja üheksateistkümnest talus läbiviidavast uuringust Euroopas.  

Projekti tööülesanneteks (WP) on:

  • koguda olemasolev teave ja kogemused minimeeritud mullaharimise ja haljasväetiste kasutamise efektiivsuse kohta maheviljeluses erinevate kliima- ja mullastikutingimuste korral Euroopas (WP1 ja 2),
  • stimuleerida mahekülvikorras bio-geokeemilisi protsesse soodustades haljasväetiste ja minimeeritud mullaharimisega mulla mikroorganisme süsinikuvarude suurendamisele (WP3),
  • reguleerida umbrohtumust haljasväetiste, mehhaaniliste võtete ja mitmekesise külvikorraga, hinnates samas umbrohtude mitmekesisuse mõju agroökosüsteemi talitlusele (kasurite, kahjurite, taimehaiguste esinemisele) (WP4),
  • suurendada haljasväetiste abil (sh. liblikõielised) taimetoitainete kasutamise efektiivsust vähendades sõltuvust välistest sisenditest (WP5),
  • kavandada minimeeritud mullaharimisel ja haljasväetistel põhinevaid jätkusuutlikke mahetaimekasvatuse süsteeme Euroopa erinevatele regioonidele (WP6).

Projekti juhib Šveitsi mahepõllumajandusuuringute instituut FiBL (projekti juht Paul Mäder). Projektis osaleb 15 uurimisasutust kaheksast Euroopa riigist, Eesti Maaülikoolist osalevad mullateaduse, taimekasvatuse ja taimekaitse osakonnad.  Maaülikooli ülesandeks on selgitada välja maheviljelussüsteemi katses haljasväetiste mõju mulla omadustele, kultuuride saagile ja saagi kvaliteedile ning talitluslikule elurikkusele.

Projekti kodulehekülg TILMAN-ORG

Kontakt:

Anne Luik; e-mail: anne.luik@emu.ee
Endla Reintam; e-mail: endla.reintam@emu.ee
Viacheslav Eremeev; e-mail: slava@emu.ee
 
Projekti rahastab FP7 ERA-Net projekt CORE Organic II.