Prindi see leht

FertilCrop

Mullaviljakuse parandamine maheviljeluse süsteemides

Projekti kestus: 1.01.2015 – 31.12.2017; 20 partnerit, sealhulgas Eesti Maaülikool

Rahastamine: ERA-Net Core Organic Plus koos Maaeluministeeriumiga

Koordinaator: Dr Andreas Fliessbach, Mahepõllumajanduse Uuringute Instituut FiBL, Ṥveits

Projekti eesmärgiks on arendada maheviljelusüsteeme, mis tagaksid hea mulla struktuuri ja soodsa keskkonna mullaorganimidele, kes aitavad kaasa süsiniku ning lämmastiku tsüklite optimeerimisele. See kõik on eelduseks põllukultuuride headele ja kvaliteetsetele saakidele. Projektis on 7 tööpaketti erinevate uurimisülesannete täitmiseks, Maaülikool osaleb neist kolmes. Taimekasvatuse, taimekaitse ja mullateaduse osakondade teadlaste koostöös selgitatakse maheviljeluse külvikorras talviste vahekultuuride ning nende ja sõnniku koosmõju mullaomadustele ja elustikule, kultuuride umbrohtumusele ning saagile.

Ülikoolipoolseks projektijuhiks on Anne Luik: e-mail: anne.luik@emu.ee

Projekti koduleht: http://www.fertilcrop.net/ 

Projekti vahearuanne inglise keeles