Prindi see leht

Teised Eestis käimasolevad maheuuringud

Sellele lehele koondatakse kõik teised Eestis teostatavad uurimustööd ja projektid, mis on seotud mahepõllumajandusega.

 

Põllumajandusuuringute Keskus

«Eesti maaelu arengukava 2007―2013» teise telje toetuste püsihindamine. Seiret teostatakse järgmistes valdkondades: muld, vesi, bioloogiline mitmekesisus, maastik, sotsiaalmajandus ja muu, kompleksuuring.

Infot MAK 2007-2013 II telje püsihindamisest ja selle tulemustest saab lugeda Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt. 
 

Mullaviljakuse mõnede parameetrite ja põllumajanduskultuuride saagi ning kvaliteedi muutus mahe- ja tavaviljeluses sõltuvalt erinevast  agrotehnoloogiast koos kattetulu arvestusega.

Uuringu eesmärgiks on mitmete maaviljeluslike võtete olulisuse selgitamine PKT keskkonnasõbraliku  majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmise alammeetmete edasiarendamiseks tulevikus. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse rakendamine on välja toonud vajaduse täpsustada mullakeskkonna erinevate näitajate (indikaatorid) seoseid erinevate mullaharimistehnoloogiatega eriti maheviljeluses. Nende seoste uurimiseks on rajatud kompleksuuringu raames kolm eraldi külvikorrakatset.

Katseandmetega on võimalik tutvuda siin.

Katse korraldajad: Karli Sepp, Jaan Kanger, Marje Särekanno; e-mail: karli.sepp@pmk.agri.ee

 

Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Tera ja kaunviljade ning õlikultuurde mahepõllumajanduse tarbeks sobivate sortide valik, aretus, seemnekasvatus ja agrotehnika ning nende kultuuride maheviljeluse tulemuste võrdlemine tavapõllumajandusega. Projekti kestvus: 2008-2012

Projekti peamised eesmärgid:

1) Eesti sordilehele kantud teraviljade (oder, kaer, suvi-ja talinisu, talirukis) ja talirüpsi sortidest maheviljeluseks sobivamate väljaselgitamine;
2) vanemate Eestis aretatud sortide sobivuse hindamine maheviljeluseks;
3) mahetingimustele sobivate sortide aretus;
4) sortide optimaalse agrotehnika väljaselgitamine mahetingimustes;
6) mahe- ja tavaviljeluse tulemuste võrdlemine.
 
Käesoleva uurimustöö raames on rajatud alljärgnevad katsed:
Lisainformatsioon:
Ilmar Tamm, e-mail: Ilmar.Tamm@jpbi.ee
 
Sobivate maheväetiste väljaselgitamine köögiviljadele
Koostöös Galina Rehkliga, projekti kestvus: 2010-2013

Projekti eesmärk on selgitada välja, milline maheväetis (Phytopellets standard NPK 6,5+5+1, Malzkeim pellets NPK 4+1+5, Organisher Baumdünger NPK 6+4+5) sobib kõige paremini erinevate köögiviljade (söögipeet, sibul, porgand, kartul) kasvatamiseks mahetingimustes, et saavutada suurimat võimalikku saaki ja parimat võimalikku keemilist koostist.

Lisainformatsioon: Margit Olle, e-mail: margit.olle@jpbi.ee

Talirukki mahekatse
Eesmärk: Eesti sortide võrdlus bioloogiliste ja majanduslike omaduste tundmaõppimiseks mahetingimustes.
Käesoleva uurimustöö raames on rajatud alljärgnevad katsed:

Lisainformatsioon: Ilme Tupits, e-mail: Ilme.Tupits@jpbi.ee

Tomati kollektsioon maheviljeluse tingimustes
Katse on rajatud 2010. aastal 16 variandis, üldpindalaga 30 m2.
Katse eesmärgid:
1) Koguda andmeid tomatisortide haiguskindluse, saagi ja saagi kvaliteedi kohta maheviljeluse tingimustes pikema perioodi jooksul,
2) Leida aretustööks sobivaid lähtevanemaid.
 
Katseandmetega on võimalik tutvuda siin.
Lisainformatsioon: Ingrid Bender, e-mail: ingrid.bender@jpbi.ee
 
Tomati väetiskatse maheviljeluse tingimustes
Katse eesmärk:  Leida tomati väetamiseks efektiivseid väetisi maheviljeluses kasutamiseks.
Katse on rajatud 2010. aastal 6 variandis ja kolmes korduses, üldpindalaga 45 m2.
 
Katseandmetega on võimalik tutvuda siin.
Lisainformatsioon: Ingrid Bender, e-mail: ingrid.bender@jpbi.ee