Prindi see leht

Õppeprogramm "Toidutootmine ja keskkond"

Õppeseminar 1: Toidutootmise keskkonnamõjud läbi olelusringi

Sihtrühm: 8.-12. klass

Lektor: doktorant Sirli Pehme, Eesti Maaülikool

Kokkuvõte:

Umbes kolmandik Euroopa Liidu eratarbimise keskkonnamõjudest tuleneb toidu tootmisega seotud tegevustest. Tänapäevane toidutootmine vajab arvestataval hulgal energiat, taastumatutel loodusvaradel põhinevaid väetisi, taimekaitsevahendeid jm ressursse. Ka kõikidel toidutootmisega seotud tegevustel nii põllul, toiduainetööstuses kui turustamise ja tarbimise juures on omad keskkonnamõjud. Peamised toidutootmisest tulenevad keskkonnamõjud on kasvuhoonegaaside teke, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, eutrofeerumine, keskkonna hapestumine, toksiliste ainete levik, mulla kvaliteedi muutused jne. Õpilastele tutvustatakse toidutootmise etappe läbi olelusringi (st hällist hauani), antakse ülevaade peamistest vajalikest sisenditest kogu ahela jooksul, tutvustatakse olulisemaid keskkonnamõjusid ning võimalusi keskkonnamõjude vähendamiseks.

 Eesmärgid:
  • Õpilane teab, millised on taimekasvatuseks vajalikud peamised ressursid ning teab peamisi taimekasvatusega seotud keskkonnamõjusid.
  • Õpilane teab, millised on loomakasvatuseks vajalikud peamised ressursid ning teab peamisi loomakasvatusega seotud keskkonnamõjusid.
  • Õpilane teab, mida tähendab olelusringi mõtteviis ning oskab pakkuda välja ideid keskkonnamõjude vähendamiseks.

Tegevuste kirjeldus:

Programmi kestuseks on 3 tundi (koos mahekohvipausiga). Õpilastele selgitatakse ühe taimse ning ühe loomse toote põhjal selle tootmiseks vajalikke ressursse ning keskkonnamõjusid läbi olelusringi. Diskussiooni käigus leitakse koos võimalusi nende kahe tooteahela keskkonnamõjude vähendamiseks.

SEMINARI ETTEKANNE: TOIDUTOOTMISE KESKKONNAMÕJUD LÄBI OLELUSRINGI

TÖÖLEHT 1

TÖÖLEHT 2

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus